Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Dolgellau

Tŷ Siamas, Dolgellau, 18 Mawrth 2008


Yn dilyn y Sioe yn Nhrefynwy, dyma ni wedyn yn troi trwynau’n ceir tuag at Eryri, gan deithio i’r Sioe ar Daith gyntaf yng Ngogledd Cymru, gafodd ei chynnal yn Nhŷ Siamas, Dolgellau ar 18 Mawrth.

Unwaith yn rhagor, daeth nifer dda o ymwelwyr (dros 40) ag eitemau diddorol iawn inni eu gweld a’u trafod.  Ymysg fy ffefrynnau i mae’r lluniau a ddangoswyd gan Elen Thomas am ei hymweliadau â Chomin Greenham.  Mae’r lluniau yma’n gartrefol iawn eu naws, sy’n dangos ochr wahanol i’r arfer o hanes Greenham.  Cawsom hefyd gyfle i archwilio cyfres ddadlennol iawn o luniau ac adroddiadau o Ysgol Dr Williams, Dolgellau, sef ysgol breswyl yn y dref oedd hefyd yn cymryd disgyblion dyddiol.  Cawsom recordio ddisgrifiad byw a pherthnasol iawn o sut brofiad oedd mynychu ysgol fel hon ar ysgoloriaeth, o safbwynt dosbarth cymdeithasol.  Cawsom gopi o’r rhestr hir a manwl o ddillad yr oedd yn rhaid eu prynu o siop benodol yn Llundain, sef Messrs. Daniel Neal and Sons Ltd o Kensington.  Eglurodd un o’n hymwelwyr fod ei mam wedi mynnu fod yr ysgol yn cyfeirio adroddiadau a llythyrau at y ddau riant, er nad oedd ei gŵr bellach yn fyw, fel arwydd o barch!


Cafwyd hefyd gyfres o hysbysebion o’r misoedd yn dilyn terfyn yr Ail Ryfel Byd, ac mae’n amlwg o’r rheiny fod ceisio gwella’ch hunan o fân afiechydon yn dueddiad cyffredin cyn sefydlu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, a bod nerfau merched yn cael y bai am sawl cyflwr, fel y gwelwch yma:

Un eitem erchyll ddaeth i’r amlwg oedd bil deintyddol oedd yn dangos fod ffermwr wedi talu i’r deintydd dynnu dannedd ei wraig newydd i gyd, fel na fyddai’n rhaid iddo dalu am unrhyw gynnal a chadw pellach!