Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Llangefni

Sioe ar Daith Llangefni, 25 Ebrill 2009


Cynhaliwyd y Sioe ar gyfer Ynys Môn yn Oriel Ynys Môn, Llangefni, cyrchfan hyfryd sy’n arddangos darluniau Kyffin Williams ac artistiaid eraill.  Cafwyd nifer dda o ymwelwyr i’r Sioe ar ôl cychwyn braidd yn araf, gyda dros 50 yn taro i mewn, yn ogystal â’r arbenigwyr a’r gwirfoddolwyr oedd yn rhedeg y Sioe.  Daeth nifer o eitemau i gael eu hadneuo o fewn casgliad yr Archif ar y pryd, ac un ers hynny gan berson fethodd ddod yno.  I agor y Sioe yn swyddogol, cyflwynodd Catrin Stevens, o bwyllgor llywio’r Archif, ein siaradwr gwadd - Nia Powell o Adran Hanes Cymru Prifysgol Bangor.  Siaradodd Nia Powell yn bwrpasol iawn am bwysigrwydd y gwaith o ddiogelu ffynonellau hanes merched, a’r prif egwyddorion y mae’r prosiect wedi’i sefydlu arnynt.


Cafwyd sgwrs hefyd yn yr Oriel Hanes gan Annie Williams, Pennaeth Coleg Harlech CAG ar ‘Finding the sources in the writing of women’s history’  oedd wedi’i seilio ar ei hymchwil i hanes gwragedd Môn.  Roedd yno gynulleidfa dda, ac esblygodd y sgwrs yn drafodaeth eang a chyfnewid safbwyntiau.

Yn ogystal ag arddangosfa Archif Menywod Cymru “Gwir Gofnod o Gyfnod” , cafwyd arddangosfa o rai o ffotograffau Llinos Lanini sef delweddau sy’n dangos gwragedd hŷn wrth eu gwaith.

Yr arbenigwyr oedd Catrin Stevens a Jenny Sabine o Archif Menywod Cymru, gyda chefnogaeth gan Anne Venebles, Prif Archifydd Môn a Nia Powell.  Cafwyd cymorth technegol gan Elfed ap Gomer, Sue Hamill ac Avril Rolph.  Roedd Hayden Burns o Archifdy Ynys Môn ar gael i gynnig cyngor am warchod dogfennau bregus, ac roedd Ian Jones yn hanfodol pan oedd angen sgiliau ffotograffydd.


Roeddem unwaith eto’n ddiolchgar o gael gwasanaeth nifer o aelodau’r Archif fel gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda’r croesawu, y cofrestru a llenwi ffurflenni cydsynio gyda’r ymwelwyr.  Dyma sy’n gwneud i’r Sioeau redeg yn llyfn.  Bu Luned Meredith, Elin Ifan a Susan Bradley yn rhedeg pethau yn y dderbynfa;  bu Dr Dinah Evans yn gwarchod ein siaradwr, Annie Williams, ac yn rhedeg pethau yn yr Oriel Hanes, a gallem ddibynnu ar Gail Allen, un o’r bobl fwyaf profiadol sydd gennym, i fod ar gael i lenwi unrhyw fylchau.


Ymysg y deunydd gafodd ei adneuo, roedd y canlynol:Yn ogystal â’r uchod, cafodd ein harbenigwyr gyfle i weld a thrafod llawer iawn o ddeunydd amrywiol, ac fe gymerwyd lluniau neu sganiau o ddetholiad ohono.  Fe welwch ddau lun o blith llawer isod.  Mae llawer iawn o’r deunydd hwn i’w weld mewn arddangosfa yng nghyntedd Archifdy Ynys Môn.


Y cenedlaethau o wragedd fu’n rhedeg Siop Uchaf, Llanfairpwll

Merched o’r Royal Observer Corps wrth eu dyletswyddau allan yn y maes

Rhiannon Gomer, Swyddog Maes Gogledd a Gorllewin Cymru