Sioeau ar Daith

Y Lansiad: Y Senedd, Bae Caerdydd – 29ain ionawr 2008

Llanelli – 22ain Chwefror

Trfynwy – 6ed Mawrth

Dolgellau – 18fed Mawrth

Amgueddfa’r Glannau Abertawe – 19eg Ebril

Casnewydd – 16eg Mai

Caernarfon – 28ain Mehefin

Blaenafon – 24ain Gorffennaf

Hwlffordd – 13eg Medi

Aberystwyth – 11eg Hydref

Llandrindod – 1af Tachwedd

Caerfyrddin – 29 Tachwedd

Yr wyddgrug – 9fed Ionawr 2009

Pontypridd – 28ain Chwefror

Wrecsam – 28ain Mawrth

Llangefni – 25ain Ebrill

Merthyr Tudful – 16eg Mehefin

Pontypridd

Sioe ar Daith, Pontypridd - 28 Chwefror 2009


Daeth cynulleidfa deilwng iawn i’r Sioe a gynhaliwyd yn Amgueddfa Pontypridd, ac mae’r diolch am hyn i raddau i’r siaradwyr gwadd, a hefyd i leoliad canolog iawn.  Cafwyd cryn dipyn o sylw gan y cyfryngau a chefnogaeth dda iawn gan y tiwtor hanes teulu, Julie Daniel, yn ystod yr wythnosau cyn dyddiad y Sioe.

Roeddem yn ddigon lwcus i gael croesawu’r awduron Catrin Collier ac Elaine Morgan, ddaeth draw i annerch yr ymwelwyr.  Hefyd, daeth dirprwy faer Rhondda Cynon Taf a dirprwy faer Pontypridd i’n cefnogi, a’r Aelod Cynulliad Christine Chapman.  I goroni’r cyfan, daeth Len “Rocky” James – brawd Jenny, nofiwr y Sianel, i ddangos rhai o’r cwpanau a enillodd ei chwaer, a thoriadau papur newydd am ei champau.


Yr arbenigwyr o’r Archif oedd yn cymryd rhan y tro hwn oedd yr Athro Deirdre Beddoe, Jenny Sabine a Helen Thomas, gyda chefnogaeth aelodau eraill y pwyllgor a gwirfoddolwyr i ddarparu help technegol.  Daeth cynrychiolwyr o Archifdy Morgannwg i drafod dogfennau i’w hadneuo, ac i gynnig cyngor am ddulliau o ddiogelu deunydd o’r math yma.


Cafwyd amryw o arddangosfeydd: daeth Julie Daniel â gwybodaeth am gyrsiau hanes teulu, a daeth Jane Jones i gynrychioli cangen Pontypridd o Gymdeithas Hanes Teulu Morgannwg.  Darparwyd paned gan Sefydliad y Merched, Pontypridd ac fe ddaeth Angela Brunt gyda’i stondin amrywiol i godi arian ar ran Archif Menywod Cymru.

Cafwyd sgwrs ddifyr a dadlennol gan yr awdur lleol, Catrin Collier, a ddisgrifiodd ei hanturiaethau wrth geisio ymchwilio cefndir a hanes ei theulu, a dangosodd dryloywon o’i chasgliad i egluro rhai pwyntiau.  Roedd yno gynulleidfa sylweddol i wrando arni, a’r neuadd wedi’i llenwi at ei hymylon.  Cyflwynwyd Catrin gan Elaine Morgan, y newyddiadurwr ac awdur, gafodd groeso brwdfrydig iawn.  Mae Elaine yn ysgrifennu colofn reolaidd yn y Western Mail, ac roedd wedi llunio colofn ddiddorol iawn ar 20 Chwefror yn rhoi cyhoeddusrwydd i waith yr Archif ac yn rhaghysbysebu’r Sioe, gan danlinellu pwysigrwydd hanes menywod a’r angen i ddiogelu ffynonellau’r hanes hwnnw.


Fel pob amser yn y Sioeau, cafodd yr arbenigwyr weld amrywiaeth o eitemau, gan gynnwys:Roedd hwn yn ddiwrnod hwyliog ac fe ddaeth llawer o eitemau diddorol i’n sylw.  Diwrnod o fwynhad a difyrrwch.


Justine Hankins, Swyddog Maes De a Dwyrain Cymru